Leader и Member: ранг на потребителите

Leader

Рангът Leader дава достъп до пълната функционалност на ProcessEvo. Фокусът е върху използването на трите блока: Управленски (Manage), Аналитичен (Analyse), Моделиращ (Enhance). Потребителят с лицент Leader използва и Обслужващия блок (Service). Лидерският лиценз е предназначен за мениджърите, които са отговорни за дизайна на процесите, за контрола, за управлението на ресурсите, за анализа; също за мениджърите, които отговарят за политиките и стандартите на работа в организацията. Лиценз Leader може да бъде предоставян и на външни за организацията страни: бизнес-анализатори, бизнес-консултанти, IT-консултанти, ключови доставчици на услуги: HR, IT и други.

Member

Рангът Member дава право на използване на Обслужващия (Service) блок на ProcessEvo. Чрез него служителите получават своите задачи и регистрират изпълнението им. Действията и функциите им започват да подлежат на планиране, контрол, оценка и анализ. От лиценза имат нужда служителите, които имат роля в поне един действащ процес на организацията. Лицензираният потребител може да участва в неограничен брой процеси. Лиценз Member може да бъде предоставен от организацията и на външни субекти, например за да координира изнесени процеси (аутсорсинг) или процеси, в които участват служители на различни организации.

Какво е линенз?

Всеки лиценз означава право на един потребител да използва ProcessEvo. Независимо колко лиценза използва организацията, дори да са само два, ще получи:

Цената за използването на ProcessEvo се формира напълно прозрачно и справедливо: не се заплаща продуктът, а само използването му. Заплащането е пропорционално на броя на потребителите в огранизацията. Потребителите са конкретни лица, посочени от организацията-клиент. Издаването и прекратяването на лицензи (тоест включването и изключването на потребители) става чрез Административния блок. Може да се извърши от носителя на административен лиценз (например IT-мениджъра на организацията) или като услуга от екипа на ProcessEvo. Издаването и прекратяването на лиценз като услуга става в срок от един работен ден.