Основни функционалности


ОТКРИВАНЕ

Уеб приложение


Интеграция на документи


Карта на организацията


нагоре

МОДЕЛИРАНЕ

Моделиране по BPMN 2.0


Складиране на процесите


Шаблони


нагоре

ТЕСТВАНЕ И СИМУЛАЦИИ

Проверка на интегритета (Integrity Check)

*С помощта на ProcessLab, допълнителна услуга за анализ на процеси.


Емулация на процеси (Process Emulation)*

*С помощта на ProcessLab, допълнителна услуга за анализ на процеси.


“What If” симулация (Sensityvity analysis, SA)*

*С помощта на ProcessLab, допълнителна услуга за анализ на процеси.


GAP анализ*

*С помощта на ProcessLab, допълнителна услуга за анализ на процеси.


нагоре

ДИЗАЙН

Дизайнер на данни (Forms Designer)


Свързване с ЕRP и бази данни


Корпоративни стандарти


Одит документация


Package management


нагоре

ВНЕДРЯВАНЕ

Избор от опции за внедряване


Промени на активен процес


нагоре

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ

Process Engine


Service Oriented Architecture


Автоматично съхраняване на данни (Direct Storage)


нагоре

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Управление на потока на задачите (Workflow Manager)


Бизнес-правила за възлагане (Rule-Based Tasks)


Помощ отвътре


нагоре

МОНИТОРИНГ

Контролно табло (Dashboard)


Процедури за ескалация (Escalation Procedures)


нагоре

АНАЛИЗ

Одитна пътека (Audit Trail)


Analytics Engine


Анализ на планирани процеси


нагоре

КОНТРОЛ

Multi-Tenant Architecture


Управление на участници и групи (User Management & Group Management)


Systems Management Interface


нагоре