ProcessEvo Компоненти

Обслужващ блок (Service)

Компонентът обслужва изпълнението на процеса. Чрез него работят потребителите с ранг Member: получават възложени задачи и необходимите данни, и регистрират изпълнението.

Управленски блок (Manage)

Компонентът е за оперативната работа на мениджърите, които отговорят за процесите. Представлява мощен инструмент за Business Activity Monitoring (BAM). Включва наблюдение и контрол, който обхващат цялата информация за всички елементи от протичането на процесите, за участниците, групите, задачите, статусите, действията. Обезпечава видимост и измерване, необходими за техническите и бизнес-операциите.

Аналитичен блок (Analyse)

Блокът обслужва оценяването и планирането на бизнеса на базата на измерими показатели. Представлява напълно развит Business Intelligence инструмент, необходим за всички управленски функции в организацията. Обхваща всички аспекти на бизнеса: време, служители и групи, ресурси, активи, локации…

Моделиращ блок (Enhance)

Компонентът е предназначен за бизнес-дизайнерите. В моделиращия блок се създават и стартират всички процеси на огранизацията. Оттук се проектират моделите, ролите, групите, бизнес-правилата, сетовете с данни, оперативните форми данни за потребителите – всичко от “чертежа” до свързването на всички артефакти в работещ процес.

Административен блок (Config)

Блокът е за управление и настройки на софтуера: свързване с други софтуерни системи, управление на потребителските акаунти (добавяне, промяна, премахване), backup на цялата система, обновяване с нови версии.