Функционалности
Моделиране по BPMN 2.0

За моделирането на процеси използвате най-новия стандарт на индустрията.
научи повече

Свързване с ЕRP и бази данни

Свързвате процесите със съществуващите IT системи на организацията.
научи повече

Избор от опции за внедряване

Избирате между SaaS и Appliance издания на ProcessEvo. Използвате преимуществата на Cloud computing.
научи повече

User Management & Group Management

Контролирате всички участници в процеса, поотделно или според групови характеристики (Role-Based).
научи повече

ISO Manager
ISO Manager е софтуерно приложение за администриране на стандартите ISO в организацията. То управлява процедурите и документите за изпълнението на стардарта, необходими за работата на компанията.
ISO Manger е набор от процеси в софтуерната среда на ProcessEvo. Процесите са изградени, за да обслужват компаниите при въвеждането и работата по международните стандарти ISO. Процесите се премоделират според реалните работни потоци, документи, задачи и служители във всяка отделна организация, за да бъде софтуерното решение точно по мярка.

 

Какво прави ISO:Manager
  • Автоматизира: изпълнява действия по процедурите, вместо служители на компанията;
  • Управлява документите: точно необходимият документ, в коректната си версия, е на - разположение на необходимия човек;
  • Гарантира изпълнението: софтуерът се грижи да възложи всяко отделно действие като задача на конкретен изпълнител;
  • Осигурява контрол: пълна видимост и отчетност за всички данни, действия и състояния - мениджърът разполага с всички справки, автоматични или изискани;

ISO:Manager за 1/4 от цената!
Можете да внедрите и използвате ISO:Manager с безвъзмездна финансова помощ от Европейските програми за конкурентосопобност

От юли до септември 2011 е открита процедурата „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Вижте подробности тук.
Програмата предлага безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на стандарти ISO, в това число за софтуера за управление. Финансирането покрива 75% от стойността на ISO Manager.
За да се възползвате в краткия срок, свържете се с нас без отлагане: телефон (+359 2) 421 85 41 (от 10 до 19 часа, в работни дни), Мениджър по проекта: г-н Ивайло Грозев.

Още ползи за компаниите

ProcessEvo се развива непрекъснато, за да отговори на промените в BPM индустрията, IT и бизнес-технологиите. Целта на поддържаното развитие е потребителите да разполагат с BPM система, която е актуална и надеждна. Поддръжката включва:

  • ISO Manager замества ресурс (най-вече човешки) за изпълнението и администрирането на процедурите по ISO-стандарта;
  • ISO Manager предпазва от грешки или пропуски при изпълнението и документацията на процедурите;
  • ISO Manager осигурява безпроблемен и одит и пресертифициране по стандартите ISO - задължителни всяка година.
Всички потребители се възползват безплатно от развитието на продукта.
Кои стандарти поддържа

ISO Manager e еднакво успешен при прилагането на всички ISO-стандарти, защото всички се базират на процедури - последователност от предписани действия при възникване на някакви обстоятелства.
Най-често:
ISO 9001, Управление на качеството
ISO 14001, Управление на околната среда
ISO 22000 HACCP, Безопасност на храните

Как се внедрява и използва
1. Моделиране
Ние изграждаме процеси за всички процедури и документи, по документацията на вашия ISO-консултант.
2. Инсталиране
ISO Manager пристига във вашата компания като готово работещо приложение, инсталирано на сървър. Ние ще го свържем с вашата IT система и всички необходими работни станции - компютри и устройства.
3. Обучение
Обучаваме всеки служител, който има задачи, свързани с ISO Manager.
4. Поддръжка
Ние поддържаме всички аспекти от работата на ISO Manager - хардуера и софтуера;
Правим промени по процесите, ако са необходими.
Променяме или актуализираме използваните документи, бланки, форми и т.н.
Оказваме помощ на служителите, които работят със софтуера - въпроси и помощ.
Колко струва

Цената на ISO Manager започва от 1450 евро.
Може да достигне до над 15 000 евро, в зависимост от броя на процесите и документите и броя на подкрепяните служители. Най-общо, максималната цена се отнася за много големи компании, с повече въведени стандарти.

Цената включва:
- софтуера и хардуера (нов сървър)
- моделирането (процеси, процедури, документи, управление)
- внедряването (инсталиране, свързване с компютри, обучение на потребителите)
- поддръжката (пълна, в т.ч. актуализирането на документите) за 1 година.
Цената е пакетна. Не е необходимо да заплащате други такси, свързани с ползването на средата ProcessEvo.

Как да започнете

Свържете се с нас възможно най-рано след решението да въведете стандарт ISO във вашата организация. За най-голяма ефективност, предпочитаме да започнем работа още в етапа на консултирането, съвместно с избрания от вас ISO-консултант.
Можете да се свържете с нас и след като документацията на консултанта е готова, докато осигурявате условията за прилагането на стандарта.
Можете да се обърнете към нас и след като сте сертифицирани и вече работите по стандарта, защото ISO Manager ще оптимизира работата и ресурсите.

Поискайте представяне или задайте въпрос

Обадете ни се по телефона сега, за среща или въпрос: (+359 2) 421 85 41
от 10 до 19 часа, в работни дни.

Изпратете ни мейл:

"Аз ще направя електричеството толкова достъпно, че само богаташите ще могат да си позволят да горят свещи."

Томас Едисон

"Прави бизнес-анализа толкова достъпен, че само богаташите могат да си позволят да разчитат на интуиция"

ProcessEvo
www.processevo.com © 2011. Всички права запазени