ПроцесЕво ЕООД е одобрен ИКТ доставчик във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.015-0002-С01 с наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Всяко микро, малко и средно предприятие може да се възползва от предоставената възможност на Ваучерната схема и може да направи запитване при нас на E-MAIL за следните услуги:

1. Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

Ваучери с фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС, за следните 3 групи ИКТ услуги, избирани и заявявани от кандидата за ваучера (МСП) в процеса на кандидатстване в електронно базирания формуляр за кандидатстване, генериран в ИСУН 2020:

Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси
- Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
- Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
- Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

За повече информация: https://www.sme.government.bg/?page_id=43321